Beett B.V.

Gegevens:Beett B.V.
Faillissementsnummer:C.03/18/143F
Datum uitspraak:03-07-2017
Curator:Mr. A.L. Stegeman
R-C:Mr. B.R.M. Bruijn
Activiteiten onderneming:Cloudtelefonie
Omzetgegevens:2015
activa €333.195,00
eigen vermogen €174.937,00
Personeel, gemiddeld aantal:2
Boedelvorderingen:
Preferente vordering van de fiscus:€86.260,00
Preferente vordering van UWV:
Andere preferente vorderingen:€1.495,00
Aantal concurrente crediteuren:8
Bedrag concurrente crediteuren:€106.661,48

Oorzaken van dit faillissement en toelichting daarop:

Verdere gang van zaken en vooruitzichten:

U heeft als crediteur de mogelijkheid, voor zover u daar niet reeds gebruik van heeft gemaakt, om uw vordering in te dienen. U kunt dit doen door een e-mailbericht waarin u uw vordering onderbouwt, vergezeld van bewijsstukken te sturen aan faillissementen@luckers.nl, onder vermelding van de faillissementsnaam, of door de vordering per gewone post in te dienen.

De correspondentie met u zal per e-mail geschieden. Degenen die geen e-mail adres op hebben opgegeven zullen qua informatievoorziening en voor het antwoord op hun vragen beperkt zijn tot de inhoud van deze website.

Mocht u aanspraak maken op voorrechten of voorrang van uw vordering, dan dient dat voort te vloeien uit de wet of het  contract en door u nader gespecificeerd te worden. Als u dit niet doet, wordt er vanuit gegaan dat er sprake is van een gewone concurrente vordering.

Een maand na datum faillietverklaring wordt een voorlopig verslag uitgebracht en het eerste volwaardige verslag na drie maanden en vervolgens telkens weer om de drie tot zes maanden. Één week na het uitbrengen van het verslag wordt dit op deze pagina gepubliceerd.

Openbare verslagen:

A.L. Stegeman
Curator