Brasserie De Parel V.O.F. opgeheven per 22-11-2018

Gegevens onderneming: Brasserie De Parel V.O.F.
Faillissementsnummer: C/03/15/298 F
Datum uitspraak: 18 augustus  2015
Curator: mr. A.L. Stegeman
R-C: mr. J.J. Groen, vervanger van
mr. M.E.M.W. Nuijts
Activiteiten onderneming: Het exploiteren van een
brasserie / lunchroom
Omzetgegevens:
Personeel gemiddeld: 6
   
Boedelvordering: €10.824,92
Preferente vordering van de fiscus: €31.525,00
Preferente vordering van het UWV: €10.668,27
Andere preferente crediteuren:
Aantal concurrente crediteuren: 20
Bedrag concurrente crediteuren: €70.782,20

Oorzaken van deze surseance en toelichting daarop:

De oorzaak van het faillissement van V.O.F. Brasserie De Parel is een combinatie van hoge huurlasten, teruglopende omzet en falende ondernemerskwaliteiten. Schulden liepen steeds verder op, waardoor leveranties werden gestaakt en in mei 2015 de zaak reeds gesloten moest worden. Daarna is door personeel het faillissement aangevraagd.

Verdere gang van zaken en vooruitzichten:

Op dit moment is nog onduidelijk hoe het faillissement zal worden afgewikkeld, mede omdat de vennoten in privé nog niet failliet zijn.

U heeft als crediteur de mogelijkheid, voor zover u daar niet reeds gebruik van heeft gemaakt, om uw vordering in te dienen.

U kunt dit doen door een e-mailbericht waarin u uw vordering onderbouwt, vergezeld van bewijsstukken te sturen aan info@luckers.nl, onder vermelding van de faillissementsnaam, of door de vordering per gewone post in te dienen. U kunt uw vordering ook schriftelijk, via de gewone post, vergezeld van facturen en zo nodig bewijsstukken, indienen. Ook alsdan zal de correspondentie met u verder per e-mail geschieden. Degenen die geen e-mailadres hebben opgegeven zullen qua informatievoorziening en voor het antwoord op hun vragen beperkt zijn tot de inhoud van deze website.

Mocht u aanspraak maken op voorrechten of voorrang van uw vordering, dan dient dat voort te vloeien uit de wet of het  contract en door u nader gespecificeerd te worden. Als u dit niet doet, wordt er vanuit gegaan dat er sprake is van een gewone concurrente vordering.

Een maand na datum faillietverklaring wordt een voorlopig verslag uitgebracht en het eerste volwaardige verslag na drie maanden en vervolgens telkens weer om de drie maanden. Één week na het uitbrengen van het verslag wordt dit op deze pagina gepubliceerd.

Indien u uw vordering middels de gewone post wenst in te dienen,
dient u dat te richten aan:

Lückers Advocaten
Mr. A.L. Stegeman
Tempsplein 29
6411 ET  HEERLEN
Onder vermelding van: : “Brasserie De Parel / Faillissement”

Openbare faillissementsverslagen

  • Verslag 1 d.d. 19-11-2015
  • Verslag 2 d.d. 18-02-2016

  • Mr. A.L. Stegeman

Curator