Goldway Resources Netherlands B.V.

Gegevens onderneming:Goldway Resources
Netherlands B.V.
Faillissementsnummer:C/03/15/457F
Datum uitspraak:22-12-2015
Curator:Mr. Ch.L.J.R. Lückers
R-C:Mr. MR.P.J. Quaedackers
Activiteiten onderneming: Inzameling van onschadelijk afval
Omzetgegevens: 
Personeel, gemiddeld aantal: 1
  
Boedelvorderingen: faillissementskosten
Preferente vordering van de fiscus: —
Preferente vordering van UWV: —
Andere preferente vorderingen: —
Aantal concurrente crediteuren: Onbekend, wordt onderzocht
Bedrag concurrente crediteuren: Nog onbekend

Oorzaken van dit faillissement en toelichting daarop:

Verliesgevende handel in gebruikte metalen met China.

Verdere gang van zaken en vooruitzichten:

Er is hoger beroep is ingesteld, maar het Hof heeft het vonnis van de rechtbank niet vernietigd, het faillissement blijft. De “aandeelhouder/bestuurder” van gefailleerde heeft de aanvrager van het faillissement (belastingdienst) volledig betaald en er wordt getracht een regeling te treffen met alle andere crediteuren.

U heeft als crediteur de mogelijkheid, voor zover u daar niet reeds gebruik van heeft gemaakt, om uw vordering in te dienen. U kunt dit doen door een e-mailbericht waarin u uw vordering onderbouwt, vergezeld van bewijsstukken te sturen aan info@luckers.nl, onder vermelding van de faillissementsnaam, of door de vordering per gewone post in te dienen.

De correspondentie met u zal per e-mail geschieden. Degenen die geen e-mail adres op hebben opgegeven zullen qua informatievoorziening en voor het antwoord op hun vragen beperkt zijn tot de inhoud van deze website.

Mocht u aanspraak maken op voorrechten of voorrang van uw vordering, dan dient dat voort te vloeien uit de wet of het  contract en door u nader gespecificeerd te worden. Als u dit niet doet, wordt er vanuit gegaan dat er sprake is van een gewone concurrente vordering.

Het eerste verslag wordt na drie maanden uitgebracht en vervolgens telkens weer om de drie maanden. Na een jaar kan deze termijn verlengd worden naar zes maanden. Één week na het uitbrengen van het verslag wordt dit op deze pagina gepubliceerd.

Openbare verslagen:

Ch.L.J.R. Lückers
Curator