HJ Ernens Holding BV – opgeheven per 19-10-2018

Gegevens onderneming: H.J. Ernens Holding B.V.
Faillissementsnummer: F12/161
Datum uitspraak: 29 mei 2012
Curator: Mr. Ch.L.J.R. Lückers
R-C: Mr. R.P.J. Quaedackers
Activiteiten onderneming:
Omzetgegevens:
Personeel (gemiddeld aantal):
Boedelvorderingen: Geen
Preferente vordering van de fiscus: €9.284,00 (plus enkele ambtshalve aanslagenwaartegen gemotiveerd is geprotesteerd)
Preferente vordering van UWV Geen
Andere preferente vorderingen: Geen
Aantal concurrente crediteuren: 2 (deels overlappend met andere B.V.’s
Bedrag concurrente crediteuren: €4.727,10

 

Oorzaken van dit faillissement en toelichting daarop:

Geheel in de lijn van de cijfers van de rest van de makelaardij in Parkstad is ook hier de omzet de laatste jaren met zo’n 75% gedaald. Op zich had het bedrijf dat nog wel kunnen opvangen, want men had de zaken financieel redelijk op orde en men had de kosten tot een absoluut minimum terug gebracht. De bank eiste echter een – in goede tijd verleend – rekening-courant op, hetgeen onmogelijk was en de bedrijfsvoering lamlegde. Uiteindelijk heeft dat geleid tot niet alleen het faillissement van de makelaardij, maar ook van de Holding en van de Hypotheekshop.
Momenteel wordt via een collegamakelaar de makelaardijportefeuille onderhouden en wordt hiervoor naar een definitieve oplossing op korte termijn gezocht. Dat laatste geldt ook voor de hypotheekportefeuille.

Verdere gang van zaken en vooruitzichten:

Momenteel valt nog niet te voorspellen welke kans op uitbetaling de crediteuren maken. Dat is niet alleen afhankelijk van de positie van de preferente crediteuren zoals belastingdienst, maar ook van crediteuren met voorrechten zoals pandrechten (de bank), alsmede van de te realiseren opbrengsten voor de makelaardij- en hypotheekportefeuille, al dan niet in de vorm van een doorstart.

U heeft als crediteur de mogelijkheid, voor zover u daar niet reeds gebruik van heeft gemaakt, om uw vordering in te dienen. U kunt dit doen door een e-mailbericht waarin u uw vordering onderbouwt, vergezeld van bewijsstukken te sturen aan info@luckers.nl, onder vermelding van de faillissementsnaam, of door de vordering per gewone post in te dienen.
De correspondentie met u zal per e-mail geschieden. Degenen die geen e-mail adres op hebben opgegeven zullen qua informatievoorziening en voor het antwoord op hun vragen beperkt zijn tot de inhoud van deze website.

Mocht u aanspraak maken op voorrechten of voorrang van uw vordering, dan dient dat voort te vloeien uit de wet of het  contract en door u nader gespecificeerd te worden. Als u dit niet doet, wordt er vanuit gegaan dat er sprake is van een gewone concurrente vordering.
Een maand na datum faillietverklaring wordt een voorlopig verslag uitgebracht en het eerste volwaardige verslag na drie maanden en vervolgens telkens weer om de drie maanden een volgend verslag (dit gedurende het eerste jaar van het faillissement, daarna veelal pas om de zes maanden). Één week na het uitbrengen van het verslag wordt dit op deze pagina gepubliceerd. U treft die verslagen onderstaand aan.

Openbare faillissementsverslagen

  • Verslag 1 d.d. 17-08-2012
  • verslag 2 d.d. 15-11-2012
  • verslag 3 d.d. 28-02-2013
  • verslag 4 d.d. 15-05-2013
  • verslag 5 d.d. 15-08-2013
  • verslag 6 d.d. 13-02-2014
  • verslag 7 d.d. 29-07-2014
  • verslag 8 d.d. 15-02-2015
  • verslag 9 d.d. 17-08-2015
  • verslag 10 d.d. 15-02-2016

 

Mr. Ch.L.J.R. Lückers
Curator