Notice: Undefined variable: arrShard in /home/luckersn/public_html/wp-content/plugins/online-succes/os-wp-plugin.php on line 264

Horeca 1 B.V.

 

 

 

Gegevens onderneming: Horeca 1 B.V.
Faillissementsnummer: C/03/15/422F
Datum uitspraak: 01-12-2015
Curator: Mr. Ch.L.J.R. Lückers
R-C: Mr. M.E.W.M. Nuijts
Activiteiten onderneming:  het exploiteren van een hotel-restaurant, te weten De Schinvelderhoeve
Omzetgegevens:  2012: €512.000,0
2013: €596.000,00
Personeel, gemiddeld aantal:  16
Boedelvorderingen:  —
Preferente vordering van de fiscus:  €17.417,00
Preferente vordering van UWV:  €52.038,50
Andere preferente vorderingen: €3.094,18
Aantal concurrente crediteuren:  44
Bedrag concurrente crediteuren:  246.970,23

 

Oorzaken van dit faillissement en toelichting daarop:

Al snel na de oprichting van de onderneming, einde 2011, bleek dat er veel meer geld moest worden geïnvesteerd, dan bestuurder en aandeelhouders hadden gedacht. De omzet viel tegen en dat gold ook voor de kosten, die veel hoger bleken te zijn dan verwacht. In 2012 werden nog de naweeën gevoeld van het eerdere faillissement. Daardoor was immers de naam van het bedrijf beschadigd en liet de omzet te wensen over. Het kostenniveau was fors en met name ter zake de personeelskosten. Het lukte niet om met de verhuurders goede afspraken te maken over een passende huur. In 2013 werd wel een bescheiden omzetgroei gerealiseerd, maar toch nog een fors verlies geleden.

De aandeelhouders van Beers en Knolmüller hebben in 2012 en 2013 afgesproken geld bij te storten. Uit de balans over 2013 blijkt van geldleningen van de aandeelhouders aan de vennootschap van ieder €35.000,00. Tevens is er per ultimo van dat jaar sprake van rekening-courant vorderingen van Beers van €60.528,00 en van Knolmüller van €44.936,00. Van Beers heeft later nog aanzienlijk bijgestort.

Doordat de verhuurders in 2014 (eenzijdig) via internet het pand te huur aanboden, stond de reputatie van het bedrijf weer ter discussie. Er zijn tussen de stakeholders en enkele overnamekandidaten gesprekken geweest, maar die hebben niet tot een overname geleid.

In de zomer van 2015 konden de personeelskosten en andere kosten niet of nauwelijks meer opgebracht worden. Ook de bestuurder had –volgens diens zeggen- inmiddels een behoorlijke salarisvordering op de vennootschap. Uiteindelijk liepen de spanningen bij de bestuurder in augustus 2015 zo ver op, dat hij zijn ontslag als bestuurder genomen heeft en reserveringen geannuleerd heeft. Daarmee zijn de activiteiten op dat moment in feite gestaakt.

Vanwege de achterstand in loonbetalingen hebben personeelsleden uiteindelijk het faillissement van de vennootschap aangevraagd, dat daarop ook is uitgesproken.

 

 

Verdere gang van zaken en vooruitzichten:

Exploitatie zal niet worden hervat of voortgezet. Er wordt naar nieuwe exploitanten gezocht, dit mede teneinde een optimale opbrengst te genereren voor de boedel. Vooruitzichten voor betaling aan concurrente crediteuren zijn matig en in ieder geval afhankelijk van de nog te boeken resultaten bij het te gelde maken van de activa.

 

U heeft als crediteur de mogelijkheid, voor zover u daar niet reeds gebruik van heeft gemaakt, om uw vordering in te dienen. U kunt dit doen door een e-mailbericht waarin u uw vordering onderbouwt, vergezeld van bewijsstukken te sturen aan info@luckers.nl, onder vermelding van de faillissementsnaam, of door de vordering per gewone post in te dienen.

De correspondentie met u zal per e-mail geschieden. Degenen die geen e-mail adres op hebben opgegeven zullen qua informatievoorziening en voor het antwoord op hun vragen beperkt zijn tot de inhoud van deze website.

Mocht u aanspraak maken op voorrechten of voorrang van uw vordering, dan dient dat voort te vloeien uit de wet of het  contract en door u nader gespecificeerd te worden. Als u dit niet doet, wordt er vanuit gegaan dat er sprake is van een gewone concurrente vordering.

Een maand na datum faillietverklaring wordt een voorlopig verslag uitgebracht en het eerste volwaardige verslag na drie maanden en vervolgens telkens weer om de drie maanden. Één week na het uitbrengen van het verslag wordt dit op deze pagina gepubliceerd.

 

Openbare verslagen:

  • Verslag 1 d.d. 01-03-2016

 

Ch.L.J.R. Lückers
Curator