Algemene Voorwaarden

A D V O C A T E N P R A K T I J K   L Ü C K E R S   B.V.

(HANDELSNAAM: LÜCKERS BEDRIJFSADVOCATEN)

ARTIKEL 1.                TOEPASSELIJKHEID.

 1. Op alle voor cliënten te verrichten diensten van Lückers zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Onder “Lückers“ zijn hier mede begrepen: de aan het kantoor verbonden advocaten (al dan niet in de vorm van een B.V.), juridische- en overige medewerkers, de in te schakelen derden en zelfstandige advocaten en juristen. Alle door hen uitgevoerde werkzaamheden en aanvaarde opdrachten gelden als zijnde verricht en aangenomen door Lückers, waarmee de werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

ARTIKEL 2. VERPLICHTINGEN VAN LÜCKERS ADVOCATEN

 1. Lückers verplicht zich naar beste weten en kunnen binnen het kader van de opgegeven opdracht alle werkzaamheden uit te voeren of uit te laten voeren door in te schakelen derden, zoals bijvoorbeeld deurwaarders of deskundigen, waarmee cliënt reeds nu nadrukkelijk instemt. Lückers verplicht zich niet tot een bepaald resultaat.
 2. Lückers aanvaardt de aansprakelijkheid voor beroepsfouten enkel indien en voorzover de daarvoor afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomende gevallen dekking biedt en tot uitkering leidt, vermeerderd met het eigen risico in de polis. Voor het overige en meerdere is elke aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten. De door Lückers afgesloten aansprakelijkheidsverzekering voldoet aan de richtlijnen en verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Een kopie van de polis ligt op kantoor ter inzage en wordt op verzoek toegestuurd.
 3. Elke aansprakelijkheid van Lückers voor een tekortkoming van door haar ingeschakelde derden zoals deurwaarders, deskundigen en (buitenlandse) advocaten of juristen, is uitgesloten. In voorkomend geval zal Lückers op verzoek van opdrachtgever alle aanspraken op die derden aan de opdrachtgever overdragen. De aansprakelijkheid van Lückers gaat nooit verder dan de door deze derden gemaakte aansprakelijkheidsbeperking of uitsluiting, voor zover deze daar een beroep op doen.
 4. Alle opdrachten worden door Lückers uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van cliënt. Derden kunnen aan de wijze waarop die opdracht wordt uitgevoerd geen rechten ontlenen. Cliënt vrijwaart Lückers tegen elke aanspraak van derden en alle kosten ter zake.
 5. Indien cliënt van mening is dat er sprake is van een gebrekkige uitvoering van de opdracht dient terzake binnen vier weken nadat de cliënt hiervan kennis heeft genomen, danwel kennis had kunnen nemen, schriftelijk te worden gereclameerd. Elke aanspraak vervalt in ieder geval na zes maanden nadat een gebrek is ontdekt, danwel had kunnen worden ontdekt.

ARTIKEL 3. TARIEVEN  (excl. BTW)

 1. Lückers streeft ernaar telkens met cliënt een vaste prijs per zaak of onderdeel daarvan overeen te komen.
  Mocht dat niet mogelijk zijn, hanteert Lückers de volgende standaard tarieven:

Mr. Ch.L.J.R. Lückers:                                                                          € 265,00

Mr. A.L. Stegeman en mr S. Blommendaal:                                     € 240,00

Ingehuurde advocaten, juristen en specialisten:                   € 150,00 – €265,00

Cliënt-managers:                                                                                   €  80,00

 • Deze tarieven zijn geldig voor alle zaken met een geldelijk belang tot  € 100.000,00.
  Bij een belang tussen € 100.000,00 en € 200.000,00 geldt een stijging van het uurtarief met 10%
  en voor elke € 100.000,00 meer telkens 10% extra over het uurtarief.
 • De uren van de cliënt-assistente worden niet apart bijgehouden, maar één op één doorberekend op de gespecificeerde advocaaturen, dit behoudens wanneer de uren van de advocaat en cliënt-assistente in een specifieke zaak te sterk afwijken van elkaar.
 • Naast het honorarium is cliënt slechts de externe kosten verschuldigd zoals van de door Lückers noodzakelijke geachte derden en van uittreksels , alsmede in het geval van gerechtelijke procedures: griffierechten en deurwaarderskosten. Deze worden vooraf ingeschat en dienen op voorschot te worden voldaan De definitieve bepaling van de griffierechten geschiedt achteraf door de rechtbank. Indien griffierecht of deurwaarderskosten achteraf hoger uitvallen dan het voorschotbedrag, zal het meerdere alsnog in rekening worden gebracht en door de cliënt moeten worden voldaan.

ARTIKEL 4. DECLARATIES EN BETALINGSTERMIJNEN.

 1. Voorschotdeclaraties en declaraties voor een vast bedrag dienen direct betaald te worden, andere declaraties binnen 14 dagen. De externe kosten van een procedure, zoals griffierechten en deurwaarderskosten, dienen volledig te zijn betaald alvorens Lückers de procedure start of zich namens cliënt in een procedure stelt.
 2. Het recht om tegen een factuur te protesteren vervalt uiterlijk 6 weken na factuurdatum en in ieder geval per datum dat enige proceshandeling door Lückers is verricht of enig |(concept-)processtuk is opgesteld, of Lückers zich namens cliënt aan een wederpartij of derde heeft kenbaar gemaakt als advocaat van cliënt.
 3. Lückers heeft het recht om de uitvoering van werkzaamheden op te schorten zolang een of meerdere declaraties, waaronder ook voorschotdeclaraties, onbetaald zijn. Voor de nadelige gevolgen daarvan is Lückers in geen geval aansprakelijk. Lückers heeft het recht haar declaraties te voldoen uit de voor opdrachtgever ontvangen gelden, inclusief het saldo van de derdengeldenrekening van Lückers, mits per cliënt door Lückers vooraf bedongen en kenbaar gemaakt. Voor zover dit laatste niet is geschied of door bijzondere regelgeving niet toegestaan is, heeft Lückers het recht gebruik te maken van haar positie als bestuurder van de Stichting Derdengelden Lückers Advocaten, door doorbetaling van gelden aan of voor de cliënt op te schorten totdat de Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten in het arrondissement Limburg, dan wel de Geschillencommissie, daarover desgevraagd beslist.

ARTIKEL 5. Faillissementen, Advocasso B.V. en andere financiele instellingen

Lückers verzorgt de gehele afhandeling van faillissementen en ook de incassozaken van AdvoCasso B.V. en andere instellingen. Door de omvang daarvan en door de gewenste snelheid van handelen en het gebruiksgemak, kan het zijn dat (oud) cliënten van Lückers en/of AdvoCasso worden aangeschreven. Lückers zal proberen ook dergelijke opdrachten tot een goed einde te brengen op de gebruikelijke wijze, vooral allereerst en zo mogelijk door bemiddeling. Slaagt dat niet, dan staakt Lückers bij incasso’s direct haar opdracht en contacteert in geval van een faillissement de Rechter-Commissaris. Elke bestaande en oud cliënt en opdrachtgever heeft de zekerheid dat geen enkele vertrouwelijke informatie tegen hem gebruikt wordt of aan een andere cliënt of opdrachtgever verstrekt wordt.

ARTIKEL 6. MEDEWERKERS       

Cliënt zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lückers tijdens de duur van een opdracht, alsmede gedurende een periode van één (1) jaar na beëindiging van een opdracht, geen van de medewerkers van Lückers een arbeidsovereenkomst aanbieden, dan wel op enige andere wijze direct of indirect werkzaam doen zijn voor cliënt of daaraan gelieerde bedrijven of daarin of daarbij anderszins een belang te hebben, dan wel enige medewerker van Lückers te bewegen het dienstverband met Lückers te beëindigen, dit behoudens de gehoudenheid van cliënt een redelijke, door Lückers vast te stellen, vergoeding aan Lückers te betalen.

ARTIKEL 7. WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN                                                         

TERRORISME EN OPSLAG IDENTITEITSGEGEVENS

 1. De dienstverlening van Lückers valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet verplicht Lückers om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden. Volgens deze wet mag Lückers de betrokkene niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen.
 2. Lückers is niet aansprakelijk voor enige schade die cliënt lijdt als gevolg van een door Lückers gedane melding.
 3. Op grond van deze wet en de daaraan ten grondslag liggende normen en waarden, alsmede door haar integrale werkwijze acht Lückers zich verplicht deze wet, normen en waarden heel strikt toe te passen en haar werkwijze en risicobeleid daar continu aan aan te passen. De identiteit van elke cliënt (en bij een rechtspersoon daarvan de hoogste bestuurders en aandeelhouders) worden door Lückers diepgaand onderzocht. Door het verstrekken van een opdracht aan Lückers bevestigt cliënt hiermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat een kopie van deze gegevens in de administratie van Lückers wordt opgeslagen.
 4. De privacyverklaring van Lückers is kenbaar via www.luckers.nl en wordt continu aangepast aan voortschrijdend inzicht en ontwikkelingen in rechtspraak en regelgeving. Bij strijd tussen Wwft en AVG gaat de Wwft voor.

ARTIKEL 8. GEBRUIK KLANTOMGEVING   

A. Lückers biedt (de contactpersonen van) cliënt de mogelijkheid om bij Lückers in behandeling zijnde dossiers digitaal in te zien via de klantomgeving. Daartoe verstrekt Lückers een inlognaam en uniek wachtwoord, welke strikt persoonlijk zijn. Cliënt zal de verstrekte inloggegevens strikt geheim houden en aan de contactpersonen aan wie de inloggegevens zijn verstrekt strikte geheimhouding daarvan opleggen

B. Lückers is niet aansprakelijk voor uit het gebruik of misbruik van deze faciliteit of van de door Lückers aan de contactpersonen van cliënt verstrekte inloggegevens voortvloeiende schade. Cliënt vrijwaart Lückers van elke aanspraak van derden ter zake.

ARTIKEL 9. KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING

Lückers heeft een klachtenregeling, welke aan elke nieuwe cliënt direct wordt ter hand gesteld. Daarnaast

Neemt Lückers deel aan de Geschillenregeling Advocatuur. Tenzij cliënt uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen toepassing van deze regeling bij verlening van de opdracht, zullen alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van onze dienstverlening, inclusief declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dit Reglement wordt op eerste verzoek toegezonden. Indien geen verweer tegen de hoogte van onze declaratie wordt gemaakt voorafgaand aan een dagvaarding ter zake, is de rechtbank Limburg bij uitsluiting bevoegd, evenals voor alle overige gevallen. Voor alle partijen is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 10. GELDIGHEIDSDUUR VAN DEZE VOORWAARDEN.

Deze voorwaarden en tarieven gelden totdat deze zijn gewijzigd en bedoelde wijziging schriftelijk aan cliënt is doorgegeven. In ieder geval kan per 1 januari van elk jaar een aanpassing van de tarieven plaats vinden, kenbaar te maken op de website van Lückers en aan elke cliënt apart medegedeeld. De voorwaarden zijn automatisch ook op elke vervolgopdracht van de opdrachtgever van toepassing.

Heerlen, 1 januari 2020