Algemene Voorwaarden

A D V O C A T E N P R A K T I J K   L Ü C K E R S   B.V.

(HANDELSNAAM: LÜCKERS BEDRIJFSADVOCATEN)

ARTIKEL 1.                TOEPASSELIJKHEID.

 1. Op alle voor cliënten te verrichten diensten van Lückers zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Onder “Lückers“ zijn hier mede begrepen: de aan het kantoor verbonden advocaten (al dan niet in de vorm van een B.V.), juridische- en overige medewerkers, de in te schakelen derden en zelfstandige advocaten en juristen. Alle door hen uitgevoerde werkzaamheden en aanvaarde opdrachten gelden als zijnde verricht en aangenomen door Lückers, waarmee de werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

ARTIKEL 2.                VERPLICHTINGEN VAN LÜCKERS ADVOCATEN

 1. Lückers verplicht zich naar beste weten en kunnen binnen het kader van de opgegeven opdracht alle werkzaamheden uit te voeren of uit te laten voeren door in te schakelen derden, zoals bijvoorbeeld deurwaarders of deskundigen, waarmee cliënt reeds nu nadrukkelijk instemt. Lückers verplicht zich niet tot een bepaald resultaat.
 2. Lückers aanvaardt de aansprakelijkheid voor gemaakte beroepsfouten enkel indien en voorzover de daarvoor afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomende gevallen dekking biedt en tot uitkering leidt, vermeerderd met het eigen risico in de polis. Voor het overige en meerdere is elke aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten. De door Lückers afgesloten aansprakelijkheidsverzekering voldoet aan de richtlijnen en verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Een kopie van de polis ligt op kantoor ter inzage en wordt op verzoek toegestuurd.
 3. Elke aansprakelijkheid van Lückers voor een tekortkoming van door haar ingeschakelde derden zoals deurwaarders, deskundigen en (buitenlandse) advocaten of juristen, is uitgesloten. In voorkomend geval zal Lückers op verzoek van opdrachtgever alle aanspraken op die derden aan de opdrachtgever overdragen. De aansprakelijkheid van Lückers gaat nooit verder dan de door deze derden gemaakte aansprakelijkheidsbeperking of uitsluiting, voor zover deze daar een beroep op doen.
 4. Alle opdrachten worden door Lückers uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van cliënt. Derden kunnen aan de wijze waarop die opdracht wordt uitgevoerd geen rechten ontlenen. Cliënt vrijwaart Lückers tegen elke aanspraak van derden en alle kosten ter zake.
 5. Indien cliënt van mening is dat er sprake is van een gebrekkige uitvoering van de opdracht dient terzake binnen vier weken nadat de cliënt hiervan kennis heeft genomen, danwel kennis had kunnen nemen, schriftelijk te worden gereclameerd. Elke aanspraak vervalt in ieder geval na zes maanden nadat een gebrek is ontdekt, danwel had kunnen worden ontdekt.

ARTIKEL 3.                TARIEVEN  (excl. BTW)

 1. Lückers streeft ernaar telkens met cliënt een vaste prijs per zaak of onderdeel daarvan overeen te komen.
  Mocht dat niet mogelijk zijn, hanteert Lückers de volgende standaard tarieven:

Mr. Ch.L.J.R. Lückers:                                                                          € 250,00

Mr. A.L. Stegeman:                                                                                € 225,00

Ingehuurde advocaten, juristen en financieel specialisten:           € 150,00- €225,00

Cliënt Assistenten:                                                                                 €   75,00

ARTIKEL 4.                DECLARATIES EN BETALINGSTERMIJNEN.

Voorschotdeclaraties en declaraties voor een vast bedrag dienen direct betaald te worden. Voor overige declaraties geldt een betalingstermijn van 14 dagen, behoudens wanneer op de factuur een andere betalingstermijn vermeld staat. De externe kosten van een procedure, zoals griffierechten en deurwaarderskosten, dienen volledig te zijn betaald alvorens Lückers de procedure start of zich namens cliënt in een procedure stelt.

Het recht om tegen een factuur te protesteren vervalt uiterlijk 6 weken na factuurdatum en in ieder geval per datum dat enige proceshandeling door Lückers is verricht of enig |(concept-)processtuk is opgesteld, of Lückers zich namens cliënt aan een wederpartij of derde heeft kenbaar gemaakt als advocaat van cliënt.

Lückers heeft het recht om de uitvoering van werkzaamheden op te schorten zolang een of meerdere declaraties onbetaald zijn. Voor de nadelige gevolgen daarvan is Lückers in geen geval aansprakelijk. Tevens heeft Lückers dan het recht haar declaraties te voldoen uit de voor opdrachtgever ontvangen gelden, inclusief het saldo van de derdengeldenrekening van Lückers. Cliënt wordt geacht Lückers daartoe uitdrukkelijk per voorkomend geval gemachtigd te hebben. Voor zover dit laatste door bijzondere regelgeving niet toegestaan is, heeft Lückers het recht gebruik te maken van haar positie als bestuurder van de Stichting Derdengelden Lückers Advocaten, door doorbetaling van gelden aan of voor de cliënt op te schorten totdat de Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten in het arrondissement Limburg, dan wel de Geschillencommissie, daarover desgevraagd beslist.

ARTIKEL 5.                Faillissementen, Advocasso B.V. en andere financiele instellingen

Lückers verzorgt de gehele afhandeling van faillissementen en de incassozaken van AdvoCasso B.V. en andere instellingen. Door de omvang daarvan en door de gewenste snelheid van handelen en het gebruiksgemak, kan het zijn dat (oud) cliënten van Lückers en/of AdvoCasso als debiteur worden aangeschreven. Lückers zal proberen ook dergelijke opdrachten tot een goed einde te brengen op de gebruikelijke wijze en zo mogelijk door bemiddeling. Elke bestaande cliënt en opdrachtgever heeft de zekerheid dat geen gerechtelijke procedure tegen hem aanhangig zal worden gemaakt als hij het inhoudelijk niet met de vordering eens is en dat aan Lückers heeft kenbaar gemaakt. Tevens heeft elke bestaande en oud cliënt en opdrachtgever de zekerheid dat geen enkele vertrouwelijke informatie tegen hem gebruikt wordt of aan een andere cliënt of opdrachtgever verstrekt wordt. Opdrachtgevers en cliënten worden geacht toestemming gegeven te hebben om hen ook als debiteur voor een andere opdrachtgever aan te schrijven, dit strikt binnen de hiervoor gegeven beperkingen en met de grootste vertrouwelijkheid.

ARTIKEL 6.                MEDEWERKERS       

Cliënt zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lückers tijdens de duur van een opdracht, alsmede gedurende een periode van één (1) jaar na beëindiging van een opdracht, geen van de medewerkers van Lückers een arbeidsovereenkomst aanbieden, dan wel op enige andere wijze direct of indirect werkzaam doen zijn voor cliënt of daaraan gelieerde bedrijven of daarin of daarbij anderszins een belang te hebben, dan wel enige medewerker van Lückers te bewegen het dienstverband met Lückers te beëindigen, dit behoudens de gehoudenheid van cliënt een redelijke, door Lückers vast te stellen, vergoeding aan Lückers te betalen.

ARTIKEL 7.                WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN                                                         

                             TERRORISME EN OPSLAG IDENTITEITSGEGEVENS

 1. De dienstverlening van Lückers valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In verband hiermee kan Lückers verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties. Volgens de wet mag Lückers de betrokkene niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen.
 2. Lückers is niet aansprakelijk voor enige schade die cliënt lijdt als gevolg van een door Lückers gedane melding.
 3. Op grond van de geldende regelgeving en door haar integrale werkwijze  is Lückers verplicht de identiteit van elke cliënt (en bij een rechtspersoon daarvan de hoogste bestuurders en aandeelhouders) vast te stellen. Door het verstrekken van een opdracht aan Lückers bevestigt cliënt hiermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat een kopie van deze gegevens in de administratie van Lückers wordt opgeslagen.
 4. De privacyverklaring van Lückers is kenbaar via www.luckers.nl en wordt continu aangepast aan voortschrijdend inzicht en ontwikkelingen in rechtspraak en regelgeving.

ARTIKEL 8.                GEBRUIK KLANTOMGEVING   

A.       Lückers biedt (de contactpersonen van) cliënt de mogelijkheid om bij Lückers in behandeling zijnde dossiers digitaal in te zien via de klantomgeving. Daartoe verstrekt Lückers een inlognaam en uniek wachtwoord, welke strikt persoonlijk zijn. Cliënt zal de verstrekte inloggegevens strikt geheim houden en aan de contactpersonen aan wie de inloggegevens zijn verstrekt strikte geheimhouding daarvan opleggen.

ARTIKEL 9.                GESCHILLENREGELING

Lückers neemt deel aan de Geschillenregeling Advocatuur. Tenzij cliënt uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen toepassing van deze regeling bij verlening van de opdracht, zullen alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van onze dienstverlening, inclusief declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dit Reglement wordt op eerste verzoek toegezonden. Indien geen verweer tegen de hoogte van onze declaratie wordt gemaakt voorafgaand aan een dagvaarding ter zake, is de rechtbank Limburg bij uitsluiting bevoegd, evenals voor alle overige gevallen. Voor alle partijen is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 10.              GELDIGHEIDSDUUR VAN DEZE VOORWAARDEN.

Deze voorwaarden en tarieven gelden totdat deze zijn gewijzigd en bedoelde wijziging schriftelijk aan cliënt is doorgegeven. In ieder geval kan per 1 januari van elk jaar een aanpassing van de tarieven plaats vinden, kenbaar te maken op de website van Lückers en aan elke cliënt apart medegedeeld. De voorwaarden zijn automatisch ook op elke vervolgopdracht van de opdrachtgever van toepassing, inclusief de jaarlijkse aanpassingen.’Heerlen, 1 januari 2019