Skip to main content

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1.    TOEPASSELIJKHEID.

 1. Op alle voor cliënten te verrichten diensten van AdvocatenGroep Heerlen B.V. zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Onder “AdvocatenGroep Heerlen B.V.” zijn hier mede begrepen: de aan het kantoor verbonden advocaten (al dan niet in de vorm van een B.V.), juridische- en overige medewerkers, de in te schakelen derden en zelfstandige advocaten en juristen. Alle door hen uitgevoerde werkzaamheden en aanvaarde opdrachten gelden als zijnde verricht en aangenomen door AdvocatenGroep Heerlen B.V., waarmee de werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
 3. Indien cliënt eigen algemene (inkoop- of andere) voorwaarden hanteert geldt dat die niet besproken zijn en de toepasselijkheid daarvan door AdvocatenGroep Heerlen B.V. uitdrukkelijk van de hand is gewezen.

 

ARTIKEL 2.    VERPLICHTINGEN VAN ADVOCATENGROEP HEERLEN B.V.

 1. AdvocatenGroep Heerlen B.V. verplicht zich naar beste weten en kunnen binnen het kader van de opgegeven opdracht alle werkzaamheden uit te voeren of uit te laten voeren door in te schakelen derden, zoals bijvoorbeeld deurwaarders of deskundigen, waarmee cliënt reeds nu nadrukkelijk instemt. AdvocatenGroep Heerlen B.V. verplicht zich niet tot een bepaald resultaat. B. De inhoud van de opdracht wordt door AdvocatenGroep Heerlen B.V. vastgelegd in een brief aan cliënt. AdvocatenGroep Heerlen B.V. is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor zaken en gebeurtenissen die niet tot de opdracht behoren.
 2. Cliënt is gehouden bij aanvang en gedurende de looptijd van de opdracht alle voor de behoorlijke uitvoering van de opdracht relevante, nodige en gevraagde informatie en documenten aan AdvocatenGroep Heerlen B.V. te verstrekken, zulks compleet en naar waarheid
 3. AdvocatenGroep Heerlen B.V. aanvaardt de aansprakelijkheid voor beroepsfouten enkel indien en voor zover de daarvoor afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomende gevallen dekking biedt en tot uitkering leidt, vermeerderd met het eigen risico in de polis. Voor het overige en meerdere is elke aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten. De door AdvocatenGroep Heerlen B.V. afgesloten aansprakelijkheidsverzekering voldoet aan de richtlijnen en verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Een kopie van de polis ligt op kantoor ter inzage en wordt op verzoek toegestuurd.
 4. Elke aansprakelijkheid van AdvocatenGroep Heerlen B.V. voor een tekortkoming of onrechtmatig handelen van door haar ingeschakelde derden zoals deurwaarders, deskundigen en (buitenlandse) advocaten of juristen, is uitgesloten. In voorkomend geval zal AdvocatenGroep Heerlen B.V. op verzoek van opdrachtgever en onder nader te stellen voorwaarden alle aanspraken op die derden aan de opdrachtgever overdragen. De eventuele aansprakelijkheid van AdvocatenGroep Heerlen B.V. gaat nooit verder dan de door deze derden gemaakte aansprakelijkheidsbeperking of uitsluiting, voor zover deze daar een beroep op doen.
 5. Alle opdrachten worden door AdvocatenGroep Heerlen B.V. uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van cliënt. Derden kunnen aan de wijze waarop die opdracht wordt uitgevoerd geen rechten ontlenen. Cliënt vrijwaart AdvocatenGroep Heerlen B.V. tegen elke aanspraak van derden en alle kosten ter zake.
 6. Indien cliënt van mening is dat er sprake is van een gebrekkige uitvoering van de opdracht dient ter zake binnen vier weken nadat de cliënt hiervan kennis heeft genomen, dan wel kennis had kunnen nemen, schriftelijk te worden gereclameerd. Elke aanspraak vervalt in ieder geval zes maanden nadat een gebrek is ontdekt, dan wel had kunnen worden ontdekt en in ieder geval zes maanden na sluiting van het dossier.

 

ARTIKEL 3.    TARIEVEN  (excl. BTW)

 1. Indien AdvocatenGroep Heerlen B.V. dat mogelijk acht gelden vaste prijzen per zaak of onderdeel daarvan. Bij gebreke daarvan gelden de volgende standaard tarieven:

Mr. Ch.L.J.R. Lückers: € 275,00

Mr. A.L. Stegeman: € 250,00

Overige advocaten, ervaren juristen en mediators:  225,00

Junior-juristen: € 125 -175,00

Cliënt-managers: € 90,00

 • Deze tarieven zijn geldig voor alle zaken met een belang tot  € 100.000,00.  Bij een belang tussen € 100.000,00 en € 200.000,00 stijgt dit met 10%  en voor elke € 100.000,00 meer telkens 10% extra over het uurtarief.
 • Naast het honorarium is cliënt de door AdvocatenGroep Heerlen B.V. te betalen externe kosten verschuldigd, zoals bijvoorbeeld van de kosten van ingeschakelde derden, van uittreksels, alsmede in het geval van gerechtelijke procedures: griffierechten en deurwaarderskosten. Deze worden vooraf ingeschat en dienen op voorschot te worden voldaan, tezamen met nog openstaande declaraties en het honorarium van het eerste processtuk. Pas daarna zal AdvocatenGroep Heerlen B.V. in de procedure voor cliënt verschijnen.

 

ARTIKEL 4.    DECLARATIES EN BETALINGSTERMIJNEN.

 1. Voorschotdeclaraties en declaraties voor een vast bedrag dienen direct betaald te worden, andere declaraties binnen 14 dagen. De externe kosten van een procedure, zoals griffierechten en deurwaarderskosten, dienen volledig te zijn betaald alvorens AdvocatenGroep Heerlen B.V. de procedure start of zich namens cliënt in een procedure stelt. Cliënt is niet gerechtigd de verplichting tot betaling van facturen van AdvocatenGroep Heerlen B.V. op te schorten en/of te verrekenen en/of daar enige korting op toe te passen.
 2. Het recht om tegen een factuur te protesteren vervalt uiterlijk vier weken na factuurdatum en in ieder geval per datum dat enige proceshandeling door AdvocatenGroep Heerlen B.V. is verricht of enig concept-processtuk is opgesteld. De administratie van AdvocatenGroep Heerlen B.V. geldt als dwingend bewijs.
 3. Bij overschrijding van de betaaltermijn is cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke handelsrente verschuldigd, behoudens voor particulieren de gewone wettelijke rente. AdvocatenGroep Heerlen B.V. heeft het recht om de uitvoering van werkzaamheden op te schorten zolang een of meerdere declaraties, waaronder ook voorschotdeclaraties, onbetaald zijn. Voor de nadelige gevolgen daarvan is AdvocatenGroep Heerlen B.V. in geen geval aansprakelijk.
 4. Indien AdvocatenGroep Heerlen B.V. over moet gaan tot het nemen van incassomaatregelen tegen een cliënt die in verzuim is, dan komen de kosten van buitengerechtelijke incasso ten laste van cliënt. Als cliënt een consument in de zin van 6:230g sub a BW is, dan worden deze kosten berekend conform artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten. In alle andere gevallen wordt de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten als volgt berekend:
  1. over de eerste € 10.000: 15%
  2. over het meerdere tot €   20.000: 10%
  3. over het meerdere tot €   40.000: 5%
  4. over het meerdere tot €   100.000: 2,5%
  5. over het meerdere: 1% met een minimum van € 150,00 en te vermeerderen met omzetbelasting
 5. AdvocatenGroep Heerlen B.V. heeft het recht haar declaraties te voldoen uit de voor opdrachtgever ontvangen gelden, inclusief het saldo van de derdengeldenrekening van AdvocatenGroep Heerlen B.V., mits per cliënt door AdvocatenGroep Heerlen B.V. vooraf bedongen en kenbaar gemaakt. Voor zover dit laatste niet is geschied of door bijzondere regelgeving niet toegestaan is, heeft AdvocatenGroep Heerlen B.V. het recht gebruik te maken van haar positie als bestuurder van de Stichting Derdengelden Lückers Advocaten, door doorbetaling van gelden aan of voor de cliënt op te schorten totdat de Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten in het arrondissement Limburg, dan wel de Geschillencommissie, daarover desgevraagd beslist.

 

ARTIKEL 5.    MEDEWERKERS

Cliënt zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AdvocatenGroep Heerlen B.V. tijdens de duur van een opdracht, alsmede gedurende een periode van één (1) jaar na beëindiging van een opdracht, geen van de medewerkers van  een arbeidsovereenkomst aanbieden, dan wel op enige andere wijze direct of indirect werkzaam doen zijn voor cliënt of daaraan gelieerde bedrijven of daarin of daarbij anderszins een belang te hebben, dan wel enige medewerker van AdvocatenGroep Heerlen B.V. te bewegen het dienstverband met AdvocatenGroep Heerlen B.V. te beëindigen, dit behoudens de gehoudenheid van cliënt een redelijke, door AdvocatenGroep Heerlen B.V. vast te stellen, vergoeding aan AdvocatenGroep Heerlen B.V. te betalen.

 

ARTIKEL 6.    WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME  EN  OPSLAG IDENTITEITSGEGEVENS / AVG

 1. De dienstverlening van AdvocatenGroep Heerlen B.V. valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet verplicht AdvocatenGroep Heerlen B.V. om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden. Volgens deze wet mag AdvocatenGroep Heerlen B.V.  de betrokkene niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen.
 2. AdvocatenGroep Heerlen B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die cliënt lijdt als gevolg van een door AdvocatenGroep Heerlen B.V. gedane melding.
 3. Op grond van deze wet en de daaraan ten grondslag liggende normen en waarden, alsmede door haar integrale werkwijze acht AdvocatenGroep Heerlen B.V. zich verplicht deze wet, normen en waarden heel strikt toe te passen en haar werkwijze en risicobeleid daar continu aan aan te passen. De identiteit van elke cliënt (en bij een rechtspersoon daarvan de hoogste bestuurders en aandeelhouders) worden door AdvocatenGroep Heerlen B.V.  diepgaand onderzocht. Door het verstrekken van een opdracht aan AdvocatenGroep Heerlen B.V. bevestigt cliënt hiermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat een kopie van deze gegevens in de administratie van AdvocatenGroep Heerlen B.V. wordt opgeslagen.
 4. De privacyverklaring van AdvocatenGroep Heerlen B.V. is kenbaar via www.luckers.nl en wordt continu aangepast aan voortschrijdend inzicht en ontwikkelingen in rechtspraak en regelgeving. Bij strijd tussen Wwft en AVG gaat de Wwft voor.

 

ARTIKEL 7.    KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING

AdvocatenGroep Heerlen B.V. heeft een klachtenregeling, welke aan elke nieuwe cliënt direct wordt ter hand gesteld.

Daarnaast neemt AdvocatenGroep Heerlen B.V. deel aan de Geschillenregeling Advocatuur. Tenzij cliënt uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen toepassing van deze regeling bij verlening van de opdracht, zullen alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van onze dienstverlening, inclusief declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur.  Dit Reglement wordt op eerste verzoek toegezonden. Indien geen verweer tegen de hoogte van onze declaratie wordt gemaakt voorafgaand aan een dagvaarding ter zake, is de rechtbank Limburg bij uitsluiting bevoegd, evenals voor alle overige gevallen. Voor alle partijen is Nederlands recht van toepassing.

 

ARTIKEL 8.    GELDIGHEIDSDUUR VAN DEZE VOORWAARDEN.

Deze voorwaarden en tarieven gelden totdat deze zijn gewijzigd en bedoelde wijziging schriftelijk aan cliënt is doorgegeven.

In ieder geval kan per 1 januari van elk jaar een aanpassing van de tarieven plaats vinden, kenbaar te maken op de website van AdvocatenGroep Heerlen B.V. en aan elke cliënt apart medegedeeld.

De voorwaarden zijn automatisch ook op elke vervolgopdracht van de opdrachtgever van toepassing.

Heerlen, 1 januari 2022