Skip to main content

Privacy Statement

Privacyverklaring AdvocatenGroep lückers

Deze privacyverklaring is bedoeld voor de verwerking van persoonsgegevens via de website www.lückers.nl. AdvocatenGroep lückers is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens

Adres: Tempsplein 29 6411 ET Heerlen
Telefoonnummer: +31 (0)45 571 30 00
E-mailadres: info@lückers.nl

Algemeen

Wij gaan zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons aan de privacywetgeving en zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn bij ons en vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring leest u wat uw rechten en plichten zijn.

Persoonsgegevens en bewaartermijnen

Bij gebruik van ons contactformulier verzamelen wij via onze website alleen persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken via ons website uw NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer.

U mag ons altijd vragen de door u aan ons verstrekte gegevens te verwijderen. Wanneer u dat niet doet, bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor verlenen van onze diensten, voor de uitoefening van een overeenkomst die daaruit voortvloeit dan wel voor het voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens ten behoeve van het inloggen in het cliëntenportaal worden door ons bewaard zolang u gebruik maakt van dit account.

Doelen gegevensverwerking

Persoonsgegevens die u aan ons via de website verstrekt, gebruiken wij enkel voor de doelen waarvoor deze zijn verstrekt. Indien u via onze website een informatieverzoek indient, zullen wij uw gegevens louter gebruiken om contact met u op te nemen.

Google Analytics en cookies

Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Dat is een applicatie van Google die werkt met cookies. Via deze cookies houden wij bij hoe u de website gebruikt, denk aan hoe u op onze website terecht bent gekomen, wanneer u onze website hebt bezocht, welke pagina’s u hebt bekeken en hoe lang u onze website hebt bezocht. Deze informatie verzamelen wij om onze website te optimaliseren en u beter van dienst te kunnen zijn.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren gaan, gestolen worden of anderszins onrechtmatig worden gebruikt. Daartoe hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Delen van persoonsgegevens met andere partijen

AdvocatenGroep lückers zal uw persoonsgegevens in geen enkel geval verkopen aan derden. Daarnaast zal AdvocatenGroep lückers uw persoonsgegevens enkel verstrekken aan derden, wanneer wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via bovenstaande contactgegevens.

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Geeft u altijd duidelijk aan wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klachten indienen

Als u vindt dat we u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dat is de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u alle informatie over hoe u een klacht kunt indienen.