Skip to main content

Mediation

Juridisch advies voor de ondernemer

Een samenleving zonder conflicten is ondenkbaar. In de regel komt u er zelf wel uit. Maar wat als de standpunten zich verharden en een oplossing steeds verder uit zicht geraakt?
Mediation is een uitstekende vorm conflictbemiddeling, waarbij u en de ander partij samen met een mediator op vrijwillige basis aan tafel zit zodat u tenminste weer met elkaar praat. De mediator is daarbij de neutrale begeleider van het communicatieproces waarin u samen aan een oplossing voor de kwestie werkt. AdvocatenGroep Lückers staat klaar voor mediation in Heerlen, Roermond en omstreken.

AdvocatenGroep Lückers is al jaren actief op het gebied van mediation. Wij hebben daarbij de beschikking over een aantal zeer ervaren mediators, die specialist zijn in het bemiddelen bij conflicten tussen ondernemers, werkgevers en werknemers, overheid en burgers en bemiddeling/begeleiding bij familie- en relatiekwesties en burenruzies. Inschakeling van onze mediators heeft in meer dan 95% van de gevallen geleid tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Mediator mr. Manon Bäumler voldoet aan de hoogste beroepstandaarden en is MfN-geregistreerd. Ze hebben beide meer dan 10 jaar relevante ervaring.

Qua conflictbemiddeling onderscheiden wij de volgende soorten mediation, elk met zijn specifieke kenmerken en aanpak:

Arbeidsmediation
Scheidingsmediation
Zakelijke mediation
Burenmediation

Arbeidsmediation

Werk is één van de belangrijkste aspecten van ons leven. Een verstoorde arbeidsrelatie kan diep ingrijpen, ook voor de werkgever. Denk onder andere aan onrust, ziekte, ontslagvergoedingen en reputatieschade. Het in redelijkheid eens worden is voor alle partijen altijd beter. Want wát als u er niet uitkomt, of de arbeidsverhouding met uw werknemer is al dusdanig verstoord, dat er niet eens meer met elkaar gepraat wordt?

Uiteraard kunnen conflicten worden voorkomen door goed te communiceren, op een juiste wijze te onderhandelen en tijdig te interveniëren bij problemen die mogelijk kunnen escaleren. Dan kunnen conflicten een positieve invloed hebben. Conflicten worden dan zelfs als constructief en prikkelend ervaren, geven energie en stimuleren creativiteit. In de regel komen partijen er dus zelf of met behulp van eigen HR-professionals wel uit. Dat lukt helaas niet altijd.

Standpunten zullen zich verharden en partijen met te weinig gesprekservaring zien een oplossing steeds verder uit het zicht geraken. Dan gaat het snel van kwaad tot erger, met uitval door ziekte als resultaat. Van alle werknemers die zich ziek melden, doet ruim 30% dat vanwege een arbeidsconflict op het werk. Hoe langer deze (situatieve) arbeidsongeschiktheid voortduurt, des te moeilijker het herstel van de relatie.

Vanuit werkgeversoogpunt is het van het grootste belang dat het conflict zo snel mogelijk wordt opgelost. Het leidt immers tot energieverlies en verlies van productiviteit en inzetbaarheid. Voor de medewerker(s) kan een lopend conflict leiden tot psychosociale arbeidsbelasting , energieverlies, stress en uiteindelijk (situatieve) ziekte. En belandt de werknemer in het ziekteverzuim, dan stagneert door een sluimerend conflict het herstelproces. Ook bemoeilijkt een conflict vaak het (verplichte) re-integratie traject.

Wie een geschil heeft, wil daar zo snel mogelijk van af. Liever werkbare verhoudingen dan juridische steekspellen. Zeker in een slechte economische tijd waarin het belangrijk is dat je je baan kunt behouden. Dan móet je investeren in gesprekken met elkaar. Liefst zónder advocaat, want dan zijn de messen vaak al geslepen. Daarnaast kost procederen veel tijd, energie en geld. Bovendien is een vonnis van de rechter niet altijd een oplossing. Daarom kiezen partijen steeds vaker voor mediation. Bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen nemen het instrument mediationvaak op in het advies. Ook verzekeraars pleiten steeds meer voor de inzet van mediation.

Indien sprake is van een zieke werknemer waarbij tevens een arbeidsconflict speelt, is er allereerst een rol weggelegd voor de bedrijfsarts. Arbeidsmediation heeft via de Wet Verbetering Poortwachter en de Stecr-werkwijzer een belangrijke adviserende rol gekregen in de re-integratie spelregels. Wanneer werkgever en werknemer met elkaar in gesprek gaan met een mediator, voldoen zij aan de verplichtingen die een goed werkgever en werknemer hebben, als er communicatieproblemen op de werkvloer zijn.

De ervaren MfN-registermediators van AdvocatenGroep Lückers in Heerlen hebben vaak de oplossing voor u in huis. Als werkgever, werknemer, bestuurder, commissaris, HR-functionaris bent u bij ons aan het juiste adres. Onze mediators in Heerlen en Roermond staan u graag bij.

Schakel een arbeidsmediator in

Scheidingsmediation

Hoe vaak ontaarden relatiebreuken/scheidingen vanwege de hoog oplopende emoties van boosheid, teleurstelling of frustratie in afschuwelijke familiedrama’s, waarbij de ex-partners elkaar nog gedurende vele jaren het leven zuur maken. Echtscheidingsmediation draagt in de meeste gevallen bij aan een verbeterde communicatie met de ex-partner.

Indien de echtgenoten voldoende informatie hebben over de motieven van degene die de scheiding wil, de oorzaak en ieders aandeel daarin, komt het acceptatieproces beter op gang. Dit vereenvoudigt de gesprekken en onderhandelingen met de partners over de afwikkeling van de scheiding. Het feit dat de zij daarbij in staat zijn de gevolgen van de (echt)scheiding zelfstandig te regelen, vergroot de acceptatiegraad en de duurzaamheid van de onderlinge afspraken.

De zorg-en omgangsregeling rond de kinderen krijgt in mediation ruimschoots aandacht. In de meeste situaties is het wenselijk dat allereerst aandacht wordt geschonken aan de geschiedenis van de relatie. Nadat de communicatie op een gewenst niveau is gebracht, krijgt de scheidingsmelding aandacht. Daarna wordt samen geïnventariseerd wat tijdens de mediation de gespreksonderwerpen zijn. In deze fase behoren alle benodigde (financiële) gegevens op tafel te komen. Hierna kan het financiële traject worden afgewikkeld, echter in het geval dat er kinderen zijn komt meestal eerst het zorgplan aan bod.

Doorlopend, in alle fasen van het mediationproces, is er ruimte om dringende zaken aan de orde te stellen en waar mogelijk tot voorlopige afspraken te komen.

Direct bij aanvang van de mediation komen ook de spelregels ter sprake. Die worden schriftelijk tussen partijen en de mediator vastgelegd in een mediationovereenkomst. Aan het einde van de bemiddeling worden de afspraken tussen partijen vastgelegd in een convenant. Later zal de mediator zorg dragen voor de formalisatie van de scheiding bij de rechtbank.

Scheiding en kinderen

Bij de scheiding zijn ouders verplicht een ouderschapsplan op te stellen, waarin afspraken gemaakt worden over kinderalimentatie, verzorging, opvoeding en omgang. Het is er op gericht dat ouders nadenken over de invulling van het ouderschap na scheiding en hierover afspraken maken om onnodige conflicten te voorkomen. Uitgangspunt is dat beide ouders na de scheiding gezamenlijk verantwoordelijk blijven voor de kinderen.

Van groot belang voor het zo goed mogelijk verwerken van de echtscheiding is dat de kinderen worden voorbereid op de scheiding en alles wat daar het gevolg van zal zijn. Verdriet kan niet worden voorkomen, maar er zijn wel mogelijkheden om de pijn te verminderen en de kinderen de mogelijkheid te geven verdriet een plaats te kunnen geven.

Scheiden roept enorm veel vragen op. Stel ze gerust allemaal tijdens de mediation. De ervaren MfN-registermediators AdvocatenGroep Lückers hebben in de meeste gevallen het antwoord voor u.

Een familiegeschil

Binnen de familie kunnen conflicten ontstaan over allerlei zaken, zoals de financiële afwikkeling bij een erfenis, een plaatsing van een ouder in een verzorgingstehuis, verkoop van het ouderlijk huis, opvoeding van kinderen en/of kleinkinderen etc, etc.
Conflicten binnen families zijn vaak complex. Bij andere vormen van mediation zijn meestal maar twee partijen betrokken, bij familiemediation of gezinsbemiddeling zijn het er vaak meer. Zo gebeurt het regelmatig dat ouders en kinderen gezamenlijk aan een mediation deelnemen. Een mediation kan ook plaatsvinden tussen de broers en zussen van één gezin. Of, bijvoorbeeld in het geval van een nalatenschap, tussen ooms en tantes uit verschillende takken van de familie. Soms zullen ook partners of vennoten aanschuiven aan de mediation tafel, bijvoorbeeld als het gaat om een conflict binnen een familiebedrijf. Iedereen die belang heeft bij de oplossing van het conflict kan meedoen, zodat Mediator en familie tot een oplossing kunnen komen.
Onze mediators zijn allen MfN Registermediator en hebben hun sporen verdiend in de aanpak van conflicten binnen families.

Schakel een familiemediator in

Zakelijke mediation

Eén van de vele toepassingen van mediation is het wegnemen van conflicten op zakelijk gebied. Mediation op business niveau heeft onder andere betrekking op conflicten die betrekking hebben op een overname van een organisatie, een fusie tussen twee bedrijven, reorganisaties, contractuele verplichtingen of andere zaken die gerelateerd zijn aan het ondernemingsrecht. Dit soort bedrijfsconflicten kunnen optreden binnen een organisatie of tussen meerdere organisaties.

Zakelijke samenwerkingsproblemen zijn vaak complex en daarom ondersteunen wij graag vroeg in het oplossingstraject om het juiste traject te kiezen en om conflicten niet verder te laten escaleren.
Al onze zakelijk MfN Registermediators hebben ruime zakelijke en juridische kennis en ervaring en wij zorgen ervoor dat de mediator die past bij de specifieke achtergrond en problematiek van de partijen wordt ingezet.

Ook zakelijke conflicten ontstaan tussen personen. De personen achter een bedrijf kunnen strijdige belangen hebben die een conflict veroorzaken. Alle aspecten die u als ondernemer of bedrijf tegenkomt, leiden mogelijk tot een conflict. Een mediator gespecialiseerd in de zakelijke markt, kan u helpen dit geschil te beslechten. Onze zakelijke mediators hebben geregeld specifieke kennis over de achtergrond van uw conflict. Zo kennen zij de problematiek en kunnen zij u gericht helpen uw conflict te beslechten, met behoud van relatie, kostenefficiënt en doelgericht.

 

Neem contact met ons op voor zakelijke mediation in Heerlen en omstreken.

Schakel een zakelijk mediator in

Buren mediation

Hoe goed de intentie van buren ook is, helaas kunnen niet alle buren goed met elkaar overweg en lopen emoties hoog op in conflicten tussen buren. Vaak gaat dat al over generaties heen en zit het conflict diep geworteld. Tv programma’s als ‘De rijdende rechter’ en ‘Mr. Frank Visser doet uitspraak’ vormen wekelijks vermaak voor vele kijkers. Hoewel het veel weg heeft van mediation, vindt hier eigenlijk arbitrage plaats, waarbij de arbiter een bindende uitspraak doet. Dat is het grote verschil met mediation, waarbij de mediator een begeleidende en bemiddelende rol heeft, maar geen beslissing neemt.

Burengeschillen gaan veelal over overhangende begroeiing, heggen, bomen, struiken, aflopend water, schuttingen, erfafscheiding, gebruik van elkaars terrein, hinder of (geluids)overlast van kinderen, honden, de rok van de barbecue of harde muziek.

Het is raadzaam het probleem allereerst aan te kaarten bij de betreffende buren. Wellicht hebben zij geen idee van het probleem dat zij veroorzaken. Daarbij kan het verstandig zijn om samen te besluiten een gespecialiseerd mediator in te schakelen om erger te voorkomen. Het is zeker geen schande als je moet zeggen dat je er samen even niet meer uitkomt. Een mediator die gespecialiseerd is in burengeschillen, helpt u om te de-escaleren en samen een oplossing te inden voor uw probleem. Laat het daarom niet te ver oplopen, want ook dan is praten geen optie meer en belandt u samen voor de kantonrechter, die dan voor u een beslissing neemt. Daarom is het beter zelf de ‘bal in het spel’ te houden. Onze gespecialiseerde mediators helpen u graag verder.

Plan hier een afspraak in voor buren mediation in Limburg.

Over AdvocatenGroep Lückers

AdvocatenGroep Lückers startte in de jaren ‘50 als advocatenkantoor in Heerlen en is in de decennia die daarop volgden uitgegroeid tot een begrip in Limburg. Als kantoor hebben wij ons gespecialiseerd in de MKB ondernemer en de daarbij horende rechtsgebieden. Daarnaast zijn we sterk vertegenwoordigd binnen het familierecht en de commerciële paardenbranche.

Bij AdvocatenGroep Lückers staat u als cliënt centraal. Wij doen er dan ook alles aan om u zo goed en compleet mogelijk te ontzien met onze dienstverlening. Dankzij onze achtergrond weten we hoe ondernemers denken. We zijn dan ook proactief en nemen de regie over uw juridische traject van A tot Z in handen.

“Bij Lückers denken we niet vanuit een ivoren toren. Wij denken vanuit de cliënt.”

Heeft u te maken met een juridisch geschil en bent u op zoek naar advies of ondersteuning? Wij bespreken het graag met u. Klik eens door onze rechtsgebieden of stuur ons direct een bericht. Onze specialisten staan voor u klaar.