Skip to main content

Gegevens: Limburg-Vitaal B.V.
Faillissementsnummer: C.03/17/168F
Datum uitspraak: 06-06-2017
Curator: Mr. Ch.L.J.R. Lückers
R-C: Mr. B.R.M. Bruijn
Activiteiten onderneming: Incassobureau
Omzetgegevens: onbekend
Personeel, gemiddeld aantal: 3
   
Boedelvorderingen:  
Preferente vordering van de fiscus:  
Preferente vordering van UWV:  
Andere preferente vorderingen: €12.680,00 (aanvraagster)
Aantal concurrente crediteuren: 11
Bedrag concurrente crediteuren: €27.930,36

Oorzaken van dit faillissement en toelichting daarop:

Het faillissement is aangevraagd door een werkneemster met een loonvordering. Uit de aangetroffen bankafschriften blijkt dat gelden die werden ontvangen ten behoeve van opdrachtgevers van failliet, werden aangewend om lopende verplichtingen van failliet te voldoen. Tevens is gebleken dat opdrachtgevers werden misleid door hen mede te delen dat een debiteur bijvoorbeeld in de schuldsanering was geraakt en dus niet kon betalen, terwijl gefailleerde betalingen had ontvangen. Dit “bedrog” werd mogelijk gemaakt doordat opdrachtgevers geen inzage in hun eigen digitale dossiers hadden. Die mogelijkheid in het gebruikte softwareprogramma werd door gefailleerde geblokkeerd.

Verdere gang van zaken en vooruitzichten:

U heeft als crediteur de mogelijkheid, voor zover u daar niet reeds gebruik van heeft gemaakt, om uw vordering in te dienen. U kunt dit doen door een e-mailbericht waarin u uw vordering onderbouwt, vergezeld van bewijsstukken te sturen aan faillissementen@luckers.nl, onder vermelding van de faillissementsnaam, of door de vordering per gewone post in te dienen.

De correspondentie met u zal per e-mail geschieden. Degenen die geen e-mail adres op hebben opgegeven zullen qua informatievoorziening en voor het antwoord op hun vragen beperkt zijn tot de inhoud van deze website.

Mocht u aanspraak maken op voorrechten of voorrang van uw vordering, dan dient dat voort te vloeien uit de wet of het  contract en door u nader gespecificeerd te worden. Als u dit niet doet, wordt er vanuit gegaan dat er sprake is van een gewone concurrente vordering.

Een maand na datum faillietverklaring wordt een voorlopig verslag uitgebracht en het eerste volwaardige verslag na drie maanden en vervolgens telkens weer om de drie tot zes maanden. Één week na het uitbrengen van het verslag wordt dit op deze pagina gepubliceerd.

 

Openbare verslagen:

  •  

IICFail Verslag 11 061221

Ch.L.J.R. Lückers
Curator